بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
  • ...
  • 313jamaz@gmail.com
  • ايران- مشهد

جماز: اطلاعات عمومی قرآن

  • ۹۶۷
اطلاعات عمومی قرآن
در ادامه مطلب

 1 درقرآن کدام نام ازتمام نامهابیشترتکرارشده است؟الله

2 قرآن تاریخی کردستان درکدام روستا قرار دارد ؟نگل

3 تنها خـانـه سست بنیاد در قـرآن کدام است ؟ خانه عنکـبوت

4 مشهـورترین کتـابت قـرآن به خـط کیست ؟ عثمـان طـه «سوریـه»

5 آیه ای که تمام حروف الفبـا در آن است در کدام سوره است ؟ سوره فتح

6 قواعد مربـوط بـه تلفّظ صحـیح حروف و کلمـات قـرآن چـه نـام دارد ؟ تجـویـد

7 بزرگترین قــاری قـرآن در جهــان امـروزی کیست ؟ عبـدالبـاسـط محـمّد عبـدالصّمـد

8 قرآن هایی که در دوران حضرت عثمان به صورت کتاب در آمدند چه نام داشتند ؟ مُصحف إمام

9 جنگی که در آن هفتاد نفر از حافظان و قاریان قرآن شهید شدند چه نام داشت ؟ جنگ یمامه

10 در قرآن کریـم خداوند چـه مـوجـودی را بـه گهـواره تشـبیه نموده است ؟ زمیـن

11 آیه ای که از هر طرف خوانده شود ، همان آیه است کدام است ؟ ربَّکَ فَکَـبِّر

12 قرآن فـارسی (قرآن عجَـم) لقب کـدام کتاب فارسی است ؟ مثنوی معـنوی

13 قرآن مجید ، کدام جنگ را پیشگویی کرده است ؟ جنگ روم و فارس

14 شبی که عبادت در آن ، بهتر از هزار شب است کدام است ؟ شبقدر

15 دو سورۀ «فَلـَق» و «ناس» به کدام نام شهرت دارند ؟ مُعَوَّذَتَین

16 «سیّد آیـات قرآن» لقب کدام آیـه است ؟ آیـة الکُـرسی

17 کـلمـه وسـط قـرآن کـدام کلمـه است ؟ وَلـیَتـَـلَـطَّف

18 قدیمی ترین تفسیر قرآن کدام است ؟ تفسیر طبری

19 سوره ای که «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد کدام است ؟ توبه

20 سوره ای که دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد کدام است ؟ نَمل

21 سوره ای که بزرگترین سوره قرآن به شمار می رود کدام است ؟ بقره

22 سوره ای که کوچکترین سوره قرآن به شمار می رود کدام است ؟ کوثر

23 سوره ای که تمام آیات آن با حرف « سین» پایان می پذیرد کدام است ؟  نـاس

24 سوره ای کـه تمام آیـات آن بـا حرف « دال» پایـان می پـذیـرد کـدام است ؟ توحید

25 سوره ای کـه بـه معـنی «به زانـو درآمـدنِ مـردم» در روز قیـامت است کـدام است ؟ جـاثـیه

26 سوره ای که پیـامبر ، خواندن آن را بـه زنـان توصـیه فـرمـوده است کـدام است ؟ نـور

27 سوره ای که به نام موجودات زنده نامـرئی نامـگذاری شده است کدام است ؟ جِنّ

28 سوره ای به نام یکی از جانداران که به آن وحی شده است کدام است ؟ نحل

29 سوره ای که با نام یکی از فروع دین نام گذاری شده است کدام است ؟ حج

30 سوره ای که ملـکه «بلقیس» ، اهـل آن سرزمین بود کدام است ؟ سـبأ

31 سوره ای که نـام دیگرِ جنـگ «خندق» است کدام است ؟ أحزاب

32 سوره ای که اولین سوره نازل شده می باشد کدام است ؟ علَق

33 سوره ای که یکی از سرسخت ترین دشمنان پیامبر را معرّفی کرده است کدام است ؟ تبّت

34 سوره ای که  به «اُمّ القرآن» (مادر سوره های قرآن) مشهور است کدام است؟ فاتحه

35 سوره ای که بیشترین نام پیامبران (16 نفر) در آن جمع شده است کدام است ؟ أنبیاء

36 سوره ای که بیشترین احکام مربوط به حقوق زنان را آورده است کدام است ؟ نساء

37 سوره ای که در تمام آیه هایش لفظ جلاله «الله» وجود دارد کدام است ؟  مجادله

38 سوره ای که قرآن کریم در آن ، به دو نصف تقسیم می گردد کدام است ؟ کهف

39 سوره ای که آخرین سوره قرآن از نظر ترتیب به شمار می آید چه نام دارد ؟ ناس

40 سوره ای که نام آن ، محل ملاقات حضرت موسی با خدا بود کدام است ؟  طور

41 سوره ای که بیشترین سوگندها را در خود جای داده است کدام است ؟ شمس

42 سوره ای که یکی از آیه هایش 31 بار تکرار شده است کدام است ؟ الرّحمن

43 سوره ای که به نام یکی از میوه ها نام گذاری شده است کدام است ؟ تین

44 سوره ای که با نام یکی از فلزات نام گذاری شده است کدام است ؟  حدید

45 سوره ای که أحسنَ القَصَص (بهترین قصّه ها) است کدام است ؟  یوسف

46 سوره ای که برای تلاوت کننده اش شفاعت می کند کدام است ؟ مُلک

47 سوره ای که برای سرزنش ابولهب و همسرش نازل شد کدام است ؟ تبّت

48 سوره ای که تنها سوره نامگذاری شده به نام زن است کدام است ؟  مریم

49 سوره ای که در تمام آیاتش خبرهایی از قیامت است کدام است ؟ زلزله

50 سوره ای که گذشته تلخ پیامبر را به خاطر او می آورد کدام است ؟ ضُحی

51 سوره ای که به سرزنش کم فروشان پرداخته است کدام است ؟ مطفّـفین

52 سوره ای که «عروس سوره های قرآن» است کدام است ؟  الرّحمن

53 سوره ای که نام آن به خط سیر ستارگان إشاره دارد کدام است ؟ بُروج

54 سوره ای که با نام دو پیامبر ختم می شود کدام سوره است ؟ أعلی

55 سوره ای که اوّلین سوره قرآن از نظر ترتیب است کدام است ؟ حمد

56 سوره ای که حضرت عمر با شنیدن آن مسلمان شد کدام است ؟ طـه

57 سـوره ای کــه بـه صورت کــامـل نـازل شـد کـدام است ؟ مدّثّـر

58 سوره ای کـه بـه روزگـار ، قسم یـاد می کند کـدام است ؟ عصر

59 سـوره ای کـه بـه «قلب قرآن» مشهـور است کـدام است ؟ یس

60 سوره ای که به «نصف قرآن» شهرت دارد کدام است ؟ زلزله

61 سوره ای که آخرین سوره از لحاظ نزول است کدام است ؟ نصر

62 سوره ای که قرآن با آن إفتـتاح می شود کدام است ؟ فاتحه

63 سـوره ای کـه 2 بـار نـازل شـده است کـدام است ؟ حمـد

64 سوره هایی که با تسبیح آغاز می شوند چه نام دارند ؟ مسبّحات

65 سوره هایی که با قسم آغاز شده اند چند سوره می باشند ؟ 23 سوره

66 سوره هایی که با قُل آغاز شده اند (پنج سوره) ، چه نام دارند ؟ مقولات

67 کدام پیامبر بود که در شب معراجِ حضرت محمّد در آسمان اوّل ، پیامبر إسلام را ملاقات فرمود ؟ آدم

68 کدام پیامبر برای آنکه خداوند به او فرزندی دهد سه شبانه روز بـا هیچ کس صحبت نکرد ؟ زکریّـا

69 کدام پیامبر ، بدنش را با ارّه از وسط دو نصف کردند ولی حتّی یک بار هم «آه» نگفت ؟ زکریّا

70 کدام پیامبر بود که خداوند گوسفندی را جهت جلوگیری از قربانی شدن او فرستاد ؟ اسماعیل

71 کدام پیامبر بود که خداوند برای او آهن را مانند موم نرم کرد تـا بـا آن زره بسازد ؟ داوود

72 کدام پیامبر است که خلقت حضرت عیسی در قرآن به خلقتِ او تشبـیه شده است ؟ آدم

73 کدام پیامبر هم خود و هم پدرش را خداوند نام گذاری کرده است ؟ یعقوب بن إسحاق

74 کدام پیامبر است که خداوند از او در روز قیامت برای بیماران دلیل می آورد ؟ ایّوب

75 کدام پیامبر است که در قرآن مدام بـا مـادرش از او یـاد شده است ؟ عیسى بن مریم

76 کدام پیامبر بود که کوهها و پرندگان در عبادت ، او را همراهی می کردند ؟ داوود

77 کدام پیامبر بود که پدر و پدربزرگ و پدرِ پـدربزرگش هم پیامبـر بودند ؟ یوسف

78 کدام پیامبر بود که برای اوّلین بار ، لباس دوختن را به إنسـان آمـوخت ؟ إدریس

79 کدام پیامبر بود که علاوه بر چوپانی ، شغل نجّارى را هم أنجام می داد ؟ زکریّا

80 کدام پیامبر بود که به امر خدا بدون پدر از مادر متولّد شد ؟ عیسی بـن مـریم

81 کدام پیامبر در قرآن ، بیشتر از پیامبران گذشته از او یاد شده است؟ مـوسی

82 کدام پیامبر در یک قرعه کشی ، برای سرپرستی مریم إنتخاب شد ؟ زکریّا

83 کدام پیامبر در حالی وفات کرد که بر عصای خود تکیه زده بود ؟ سلیمان

84 کدام پیامبر بود که در گهواره ، پیامبـری خویش را إعـلام نمود ؟ عیسی

85 کدام پیامبر است که اهل جنّت با قامت او وارد بهشت می شوند ؟ آدم

86 کدام پیامبر به خـاطر قتـل غیر عمـد از وطن خود فرار کرد ؟ موسی

87 کدام پیامبر را پـدر پیامبران «أبو الأنبیاء» می خوانند ؟ إبراهـیم

88 کدام پیامبر در نیکی با والدین ضرب المثـل قرآن است ؟ یحیی

89 کدام پیامبر است که هنوز طعم مرگ را نچشیده است ؟ عیسی

90 کدام پیامبر باد و جِن ها به امر او خدمت می کردند ؟ سلیمان

91 کدام پیامبر برای هدایت قوم عاد برگزیده شده است ؟ هـود

92 کدام پیامبر  را «خلیلُ الرّحمـان» نیز می گویند ؟ ابراهیـم

93 کدام پیامبر در حق امّت خود دعای بد کرده است ؟ نوح

94 کدام پیامبر است که به او «آدم دوّم » می گویند ؟ نوح

95 کـدام پیـامبر بـه «أبوالـبشر» ملقّب گشـته است ؟ آدم

96 کدام پیـامبر بـرای أمنیّت مکّـه دعـا کرد ؟ إبـراهیـم

97 کدام پیامبـر است کـه عمـر زیاد می کند ؟ خِـضر

98 کــدام پیـامبـر «خیّـاط بهـشت» است ؟ ادریـس

99  کدام پیامبر بود که توسّط یکی از پادشاهان ، سر مبارکش از تنش جدا شد ؟ یحیی

100 کدام جانور بود که با شنیدن سخنش ، حضرت سلیمان تبسّم نمود ؟ مورچه

101 کدام داستان به صورت یکپارچه در قرآن کریم آمده است ؟ یوسف

102 کدام پیامبر بود که پس از مرگ یکصد ساله زنده شد ؟ عُزَیر

103 کـدام دسته معتـقدند کـه عیسی پسـر خداست ؟ مسیحیـان

104 نام شهرى که حضرت یونس به آنجا مبعوث شد چه بود ؟ نینوا

105 نام بتی که قوم إلیاس آن را مى پرستیدند چه بود ؟ بعـل

106 نـام قبیـله حضرت صـالح چـه بـود ؟ ثمـود

107 نام مادر حضرت یوسف چه بود ؟ راحیل

108 نـام پدر حضرت یونس چـه بود ؟ مَتی

109 نام پدر حضرت نـوح چـه بـود ؟ سام

110 نام پدر حضرت موسی چیست ؟ عِمـران

111 نـام قـوم حضرت نـوح چـه بود ؟ بنوراسب

112 اوّلین کسی که با قلم ، خط نوشت چه کسی بود ؟ إدریس

113 اوّلین زنی که حضرت إبراهیم با او ازدواج کرد چه نام داشت ؟ ساره

114 اوّلین کسی که در قیامت با لباس حشر می شود کیست ؟ إبراهیم

115 آخرین پیامبر بنی إسرائیل چه کسی بود ؟ عیسی

116 اوّلین قاتل روى زمین که بود ؟ قابیل بن آدم

117 لقب حضـرت آدم چـه بـود ؟ صفـیّ الله

118 لقب حضرت یعقوب چه بود ؟ إسرائیل (بنده خدا)

119 مکان بعثت حضرت نوح کدام کوه بود ؟ جودی

120 نماز مخصوص حضرت آدم کدام نماز بود ؟ صبح

121 خداوند ساعت را برای کدام پیامبر فرستاد ؟ یوسف

122 حضـرت آدم در چـه روزی خلـق شـد ؟ روز جمـعه

123 پادشاه زمان حضرت إبراهیم چه نام داشت ؟ نمرود بن کنعان

124 قوم هود به چه وسیله ای عذاب داده شدند ؟ تنـدبـاد (7 شبانه روز)

125 پهلوان فلسطینی که به دست داوود کشته شد چه نام داشت ؟ جالوت

126 بیشترین دعاهای قرآن از زبان کدام یک از پیامبران آمده است ؟ ابراهیم

127 «فاللهُ خیرٌ حافظاً و هو أرحمُ الرّاحمین» دعای کدام پیامبر است ؟ یعقوب

128 گنـاه مشهوری که قوم حضرت شعیب به آن مبتلا بودند چه بود ؟ کم فروشی

129 در دوران کدام پیامبر دو فرشته برای دفع جادوگری به زمین آمدند ؟ سلیمان

130 مسجدی که در آن ، إنسان به هر طرف بنگرد قبله است کدام است ؟ نهنگ یونس

131 در زمان قیام مهدی ، حضرت عیسی از آسمان بر کدام سرزمین نزول خواهد کرد ؟ شام

132 سنگی که حضرت إبراهیم برای تعمیر دیوار کعبه زیر پاهایش گذاشت چه نام دارد ؟ مقام إبراهیم

133 برادر حضرت موسی و وزیر او برای مبارزه با فرعون که بود ؟ هارون

134 مسجد یک نفره از جنس گوشت چه مسجدی بود ؟ نهنگ یونس

135 داستـان إزدواج کـدام پیـامبر در قـرآن آمـده است ؟ موسی

136 حضرت آدم در چه روزی به بهشت وارد شد ؟ روز جمعه

137 چه کسی مسجد الأقصی را بنا کرد ؟ یعقوب بن إسحاق

138 «بیت الأحزان» لقب کدام خانه است ؟ خانه یعقوب

139 «أصحاب الأیکه» نام کدام قوم بود ؟ قوم شعیب

140 زادگـاه حضـرت عیسی کجـاست ؟ بیت اللّـحـم

141 «صائبـین» پیـروان کـدام پیـامبر بودنـد ؟ یحـیی

142 «یــد بیضــاء» کنـایــه از چیست ؟ دست مـوسی

143 کتـاب آسمـانی حضـرت داوود چـه بــود ؟ زَبـور

144 محلّ دفن حضرت دانیالِ نبی کجاست ؟ شوش (ایران)

145 محلّ ملاقات موسی و خِضر کجا بود ؟ مجمع البحـرَین

146 چه کسی شتر صالح (ناقةَ الله) را سر بُرید ؟ قذارةبن سالف

147 نزدیکترینِ اهل کتاب به مسلمانان کدام گروهند ؟ مسیحیان

148 آرامگاه حضرت ابراهیم در کدام شهر است ؟ ألخلیل (فلسطین)

149 بر انگشتر پیامبر چه چیزی نوشته شده بود که آن را با خود به دستشویی نمی بُرد ؟ محمّد رسول الله

150 سنگی که پیامبر ، شب معراج برای عروج به آسمان روی آن پا گذاشت چه نام دارد ؟ سنگ صخره

151 تنها کسی که در دنیا خداوند را با چشم خویش دیده است کیست ؟ حضرت محمّد (در شب معراج)

152 کدام پیامبر بود که والدین او پس از مرگشان زنده شده و به رسالت او ایمان آوردند ؟ محمّد

153 پیامبر در سفر آسمانی معراج (از بیت المقدّس تا آسمان) با چه وسیله ای عروج کرد ؟ رَفرَف

154 پیامبری که از ازل نامش در عرش رحمان در کنار نام پروردگار بوده است کیست ؟ محمّد

155 حضرت عیسی پشت سر کدام یک از افراد امّت حضرت محمّد نماز خواهد خواند ؟ مهدی

156 جمله ای که بر مُهر نبوّت (شانه سمت چپ پیامبر) نوشته شده بود چه بود ؟ تَنَجنَج هَیصُور

157 اوّلیـن امّتی کـه در روز قیـامت محـاسبه می شـود کـدام است ؟ امّت حضـرت محمّـد

158 کسانی کـه پیامبـر را زیـارت نکرده بلکه أصحاب را دیده باشند چه نام دارند ؟ تابعیـن

159 نام  سواری و چهـار پایی که شب معـراج ، پیامبر  را بـه فلسطین رساند چـه بود ؟ بُـراق

160 پیمان جوانان مکّه که پیامبر قبل از بعثت خود عضو آن شد چه نام داشت ؟ حِلفُ الفُضول

161 خداوند به کدام پیغمبر فرمود : اگر تو نبودی أفلاک را خلق نمی کردم ؟ حضرت محمّد

162 سالی که حضرت خدیجه و ابوطالب در آن وفات کردند به چه نامی مشهور است؟ عامَ الحُزن

163 لقبی که مشرکان ، پس از فوت فرزند پیامبر (إبراهیم) ، به آن حضرت نسبت دادند چه بود ؟ أبتَر

164 در کدام مراسم بود که پیامبر ، (63 ) رأسحیوان را به عدد عمر مبارکش قربانی کرد ؟ حَجّةُ الوداع

165 اوّلین زنی که پس از وفات آمنه و پیش از سرپرستی عبدالمطلّب ، از محمّد مراقبت کرد که بود ؟ امّایمن

166 پیامبری که خدا و ملائکه بر او صلوات می فرستند کیست ؟ محمّد

167 خاموش شدن آتشکده فارس مربوط به کدام دوران از عمر پیامبر است ؟ تولّد

168 دشمنان ناشناس پیامبر در مدینه چه کسانی بودند ؟ منافقان

169 نام غارى که پیامبر و حضرت ابوبکر در سفر هجرت در آن مخفى شدند چه بود ؟ ثَـور

170 نام أسترِ سواری حضرت محمّد (ص) چه بود ؟ یَعفور (عفیر)

171 کدام موجود بی جان از پیامبر با فضیلت تر است ؟ قرآن

172آخرین حجّ پیامبر چه نام دارد ؟ حجّة الوداع

173 محل وفات حضرت آمنه کجا بود ؟ أبواء

174 در کدام غزوه شایعه کشته شدن پیامبر إسلام پخش شد ؟ أُحُد

175- پیامبر در شب واقعه معراج در خانه کدام یک از اقوام خود بود ؟ امّ هانی

176- نام پیامبر در نزد مسیحی ها چیست ؟ احمد

177 سوره ای که پیامبر را به نماز و قربانی کردن دستور داده است کدام است ؟ کوثر

178 سطح سواد پیامبر چقدر بود ؟ اُمّی (بی سواد)

179 شتری که در روز هجرت ، پیامبر را از مکّه به مدینه برد چه نام داشت ؟ قصوة

180 اوّلین حافظ قرآن که بود ؟ پیامبر اسلام

181 «خیر أمّة» بهترین امّتها ، لقب کدام امّت است ؟ امّت محمّد

182 مسجدی برای تفرقه بین مسلمین که توسّط پیامبر تخریب شد کدام بود ؟ مسجد ضِرار

183 پیامبری که نماز شب بر او واجب بود که بود؟ محمّد

184 اهل بهشت به زبان کدام پیامبر به بهشت وارد می شوند ؟ محمّد

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.

ارتباط با ما

  • موبايل: ...
  • تلفن ثابت: ...
  • فکس: ...
  • ايميل: 313jamaz@gmail.com
  • آدرس پستي: ايران- مشهد